مصاحبه خبر شبکه یک با نخبگان داروسازی شرکت های دانش بنیان که در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۸

-مصاحبه خبر شبکه یک
با نخبگان داروسازی شرکت های دانش بنیان که در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۸در اخبار شبکه یک و شبکه خبر و همچنین اخبار شبکه ۴سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردید.
پخش از شبکه یک :
پخش از شبکه چهار :
پخش از شبکه خبر :