کنگره دارو سازی نوین ۱۶الی ۱۸بهمن ۹۸

IMG_1208 IMG_1207 IMG_1200 IMG_1197 IMG_1195 IMG_1191 IMG_1165 IMG_1147 IMG_1137 IMG_1135 IMG_1130 IMG_1126 IMG_1104 IMG_1096 IMG_1085 IMG_1080