همایش سالیانه پوست در روزهای ۳۰ آبان ماه الی ۲ آذر ۱۳۹۷ هتل المپیک

IMG_8698حضور مدیرمحترم تولید شرکت داروسازی نوتِک فار سرکار خانم دکتر گل محمدی در غرفه

IMG_8661

حضور مسئول محترم فنی شرکت داروسازی نوتِک فار در غرفه

IMG_8619غرفه ی شرکت داروسازی نوتِک فار ، همایش سالیانه پوست در روزهای ۳۰ آبان ماه الی ۲ آذر ۱۳۹۷ هتل المپیک غرفه B1

IMG_8687 IMG_8630 IMG_8641 IMG_8639