پانزدهمین همایش علمی و کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور واقع در سالن همایش های رازی ۶ الی ۸ تیر ماه ۹۷

photo_2018-07-02_22-19-43

غرفه شرکت داروسازی نوتِک فار در پانزدهمین همایش علمی و کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور

photo_2018-07-02_22-21-05

                                      حضور سرکار خانم دکتر گل عزیز در غرفه شرکت داروسازی نوتِک فار

photo_2018-07-02_22-20-53 photo_2018-07-02_22-20-57 photo_2018-07-02_22-21-13 photo_2018-07-02_22-21-08 photo_2018-07-02_22-21-02 photo_2018-07-02_22-21-34 photo_2018-07-02_22-21-31 photo_2018-07-02_22-21-28 photo_2018-07-02_22-21-24 photo_2018-07-02_22-21-21photo_2018-07-02_22-21-17