معرفی گیاهان مورد استفاده

آویشن باغی

آویشن باغی2

انیسون (بادیان رومی)

انیسون- بادیان رومی2

بابونه آلمانی

بابونه آلمانی2

تاناستوم (بابونه گاوچشم)

تاناستوم2

زنجبیل

زنجبیل2

زیتون

زیتون2

شیرین بیان (لیکوریس)

لیکوریس-شیرین بیان2

گل همیشه بهار

گل همیشه بهار2