معرفی گیاهان مورد استفاده

آویشن باغی

آویشن باغی

انیسون (بادیان رومی)

انیسون

بابونه آلمانی

بابونه آلمانی

تاناستوم (بابونه گاوچشم)

تاناستوم پارتنیوم

زنجبیل

زنجبیل

زیتون

زیتون

شیرین بیان (لیکوریس)

شیرین بیان

گل همیشه بهار

گل همیشه بهار